ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IRPC ไฟเขียวจ่ายปันผล 22 เม.ย. นี้

ผู้ชมทั้งหมด 777 

IRPC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ e-Meeting ไฟเขียวจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 วันที่ 22 เม.ย. นี้ พร้อมอนุมัติมอบเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานกรรมการ คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากแบบเดิม (Physical Meeting) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินธุรกิจในปี 2564 และแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต    

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.22 บาทต่อหุ้น โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  ส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 กำหนดจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ (Record Date) ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการมอบเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้น ในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

รวมถึง ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน