บ้านปูคว้ารางวัล Asia’s Best SDG Reporting

ผู้ชมทั้งหมด 1,076 

บ้านปูคว้ารางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Silver จาก Asia Sustainability Reporting Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นผู้นำความยั่งยืนด้านพลังงาน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้รับรางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Silver เป็นครั้งแรกจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2020 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นของบ้านปูในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” (Smarter Energy for Sustainability) แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสะท้อนความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส และความพร้อมในการปรับตัวสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบ้านปูได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) และพัฒนาเนื้อหาภายในเล่มมาโดยตลอด โดยรายงานดังกล่าวนำเสนอข้อมูลด้านกลยุทธ์ แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติอย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง พร้อมกับสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ซึ่งถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบ้านปู ตลอดระยะเวลาเกือบสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

บ้านปูนำนโยบายและแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนมากำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2564-2568 เพื่อเสริมกำลังกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่มุ่งสู่อนาคตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายระยะยาวด้าน ESG ที่มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2568 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ 7 ข้อ ประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขอนามัย, เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, เป้าหมายที่ 8 งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต, เป้าหมายที่ 12 บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ, เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และเป้าหมายที่ 17 การร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้แผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2563 ฉบับเต็มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คลิกที่นี่ หรือสแกน

ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายในการดำเนินงานด้าน ESG ที่เป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านปูได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติตลอดที่ผ่านมา อาทิ การรักษาสถานะสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7,

การรักษาตำแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการประกาศผลรางวัล SAM Sustainability Award 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7, ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) ในการประเมินความยั่งยืน ESG Rating จาก MSCI ปี 2562, ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) หรือ THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563