ปรับปรุงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่1 รองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ด้วยน้ำหนัก U20

ผู้ชมทั้งหมด 1,169 

เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ หนองคาย-ท่านาแล้ง เปิดเดินรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551  โดยในช่วงแรกมีเฉพาะขบวนรถโดยสารให้บริการ และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  ได้มีการเปิดขบวนรถรวมขนส่งสินค้าระหว่างสถานีหนองคาย ถึง สถานีท่านาแล้ง โดยมีการหยุดเดินขบวนรถในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประมาณ 1 ปี และกลับมาเปิดเดินรถอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างไทย กับ สปป. ลาว เป็นหนึ่งในช่องทางเชื่อมต่อ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทน์  โดยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้รถจักรและรถพ่วงน้ำหนักกดเพลาที่ 15 ตัน/เพลา หรือ U15 สามารถขนส่งรถสินค้าได้ขบวนละ 25 คัน  มีน้ำหนักบรรทุกคันละไม่เกิน 45 ตัน หรือประมาณ 1,125 ตันต่อขบวน ตามข้อกำหนดขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักที่สามารถข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย ของคณะกรรมการบริหารสะพานร่วมไทย-ลาว

อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางขนส่งสินค้าสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างสถานีท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ถึง สถานีหนองคาย สามารถรองรับรถจักรและรถพ่วงที่มีน้ำหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา หรือ U20 สามารถขนส่งรถสินค้าได้ขบวนละ 30 คัน โดยมีน้ำหนักบรรทุกคันละไม่เกิน 62 ตัน หรือประมาณ 1,860 ตันต่อขบวนซึ่งในส่วนของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ได้ถูกออกแบบก่อสร้างให้สามารถรองรับพิกัดน้ำหนัก 20 ตัน/เพลาได้ แต่เนื่องจากสะพานมีอายุการใช้งานมานาน  คณะกรรมการบริหารสะพานร่วม ไทย-ลาว ได้มีมติให้มีการทดสอบความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุกดังกล่าวก่อนทำการขนส่ง

ที่ผ่านมา มีความต้องการในการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ติดอุปสรรคบางประการ เช่น น้ำหนักตู้สินค้านำเข้า-ส่งออก รวมถึงการขนส่งตู้สินค้าผ่านแดนทางรถไฟจากประเทศจีน ซึ่งมีน้ำหนักสูง ต้องใช้รถพ่วง (แคร่) ที่รองรับน้ำหนักพิกัดสูง จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ยังไม่สามารถข้ามสะพานได้ เช่น สินค้าประเภทปุ๋ยเคมี แร่ธาตุ และข้าวสาร เป็นต้น เป็นเหตุให้สินค้าน้ำหนักสูงจากจีนและ สปป.ลาว ต้องเปลี่ยนโหมดการขนส่งข้ามสะพานด้วยทางถนนแทน ส่งผลให้เพิ่มปริมาณการจราจรทางถนนผ่านสะพาน และต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น เพราะหากมีสินค้าที่มีน้ำหนักสูง ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนการขนส่งจากรถไฟเป็นรถยนต์

ดังนั้น กระทรวงคมนาคม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง กรมทางหลวง และการรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับปรุงสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 1 ให้มีความแข็งแรง  เพื่อสามารถรองรับการเดินขบวนรถสินค้าน้ำหนักพิกัด U20 ได้ จะทำให้การขนส่งทางรางตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการขนส่งทางรางและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างยั่งยืน