ปิดฉากAPEC 2022 กลุ่มบางจาก ปลื้มเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สื่อมวลชนสีเขียว

ผู้ชมทั้งหมด 620 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน Carbon Markets Club เปิดเผยว่า ในการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน ที่เพิ่งผ่านพ้นไป กลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศจากกว่า 20 ประเทศที่ใช้บริการพื้นที่ศูนย์ปฎิบัติการสื่อมวลชน (Media Center) ซึ่งมีจำนวนสูงสุดวันละกว่า 2,200 คน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และได้คำนวณและชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชน เพื่อให้เป็น Carbon Neutral Media Center

กลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเป็นหนึ่งใน communication partners ของการประชุมเอเปคครั้งนี้ ได้ร่วมจัดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ BCG Economy Model และรับรองสื่อมวลชนและผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนในพื้นที่ชั้น LG ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการประชุมครั้งนี้ให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ตามหลัก 6 Cares

นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดความร่วมมือในศูนย์สื่อมวลชนสีเขียว ด้วยการประเมินคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนในแต่ละวัน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ยิบอินซอย จำกัด   ROOTCLOUD และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 3 ขอบเขต (scope) ได้แก่ขอบเขตที่ 1 การปล่อยทางตรง วัดจากใช้เชื้อเพลิงเพื่อการประกอบอาหาร ขอบเขตที่ 2 การปล่อยทางอ้อม วัดจากการใช้พลังงงานไฟฟ้า และขอบเขตที่ 3 การปล่อยทางอ้อมอื่น ๆ วัดจากการเดินทางทาง การเข้าพักโรงแรม ของเสียที่เกิดจากการจัดงาน เป็นต้น

โดยตลอดระยะเวลาการจัดการประชุมทั้ง 6 วัน (14 – 19 พฤศจิกายน 2565) ได้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากศูนย์ปฎิบัติการสื่อมวลชนรวมประมาณ 2,366 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ก่อนการยืนยันจากผู้ทวนสอบ) ซึ่งบางจากฯ จะชดเชยทั้งหมดด้วยคาร์บอนเครดิต (TVERs) และเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Credits (RECs) จากโครงการของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผ่านการซื้อขายอย่างเป็นทางการใน Carbon Markets Club ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 130 ราย ทั้งประเภทองค์กรและบุคคล เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการสื่อมวลชนดังกล่าวเป็น Carbon Neutral Media Center (ศูนย์สื่อมวลชนที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์)