สนามบินของAOTได้รับการประกาศชื่นชม The Voice of Customer Recognition จาก ACI

ผู้ชมทั้งหมด 1,253 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการประกาศชื่นชมจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International : ACI) ที่เรียกว่า The Voice of Customer Recognition ประจำปี 2563 โดย ACI ได้ประกาศชื่นชมสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้โดยสาร

พร้อมได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพขั้นตอนและกระบวนการการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้โดยสารในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง AOT ได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ จากผู้โดยสารที่ร่วมตอบแบบสำรวจจำนวนมากกว่า 3 ใน 4 ส่วนของข้อมูลทั้งหมดในโครงการ Airport Service Quality Programme (ASQ) ประจำปี 2563 นำมาพัฒนาคุณภาพการบริการ แสดงให้เห็นว่า AOT มีความเข้าใจในความต้องการของผู้โดยสาร พร้อมยึดมั่นในการส่งต่อประสบการณ์การเดินทางที่ประทับใจให้แก่ผู้โดยสารต่อไป

ทั้งนี้ ACI Voice of Customer Recognition เป็นการประกาศชื่นชมในรูปแบบใหม่นอกเหนือจากโครงการ ASQ ซึ่งเป็นโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานระดับโลกในด้านคุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารขณะเดินทางผ่านท่าอากาศยานโดยการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ท่าอากาศยานมีความเข้าใจในมุมมองของผู้โดยสาร ซึ่งโครงการ ASQ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และเครื่องมือสำหรับท่าอากาศยานสมาชิกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสารในการนำมาพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป