5 ผู้สมัคร ท้าชิงตำแหน่ง CEO ปตท.

ผู้ชมทั้งหมด 1,390 

ปตท.ปิดรับสมัครผู้ท้าชิงเก้าอี้ CEO คนที่ 11 แทน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” หลังครบวาระดำรงตำแหน่ง พ.ค.นี้ เผย มี 5 รายชื่อ บุคคลภายในกลุ่ม ปตท. ร่วมสมัคร

หลังจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ออกประกาศ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” คนที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566- 3 ม.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เนื่องจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือน พ.ค. 2567 หลังจากเข้ามารับตำแหน่งในเดือน พ.ค. 2563 ซึ่งตามกระบวนการสรรหาฯ จะต้องเริ่มดำเนินการสรรหาก่อนครบวาระ 6 เดือน

โดยหลังปิดรับสมัครฯ พบว่า มีผู้สมัครฯ รวม 5 คน เป็น บุคคลภายในกลุ่ม ปตท.ทั้งหมด ประกอบด้วย

1.นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.

2. ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซฯ ปตท.

3.นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

4.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

5.นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC 

สำหรับ ผู้ที่สมัครฯต้องมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น  1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร 2.มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น

3.มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 4. มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ ตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี หรือ จนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน