EAปลื้ม! รง.ไบโอดีเซล ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน

ผู้ชมทั้งหมด 950 

EA ปลื้มโรงงานไบโอดีเซลได้รับใบประกาศนียบัตรการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจกขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสู่ ผู้นำด้านพลังงานทางเลือก

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่าโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ที่อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งมีกำลังการผลิต ปัจจุบันอยู่ที่ 800,000 ลิตรต่อวัน โรงงานแห่งนี้ได้รับใบประกาศนียบัตรการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจกโดยขอรับรองฉลากคาร์บอน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรม และให้เป็นโรงงานตัวอย่างของจังหวัดปราจีนบุรี ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯที่สามารถผ่านการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

“การได้รับประกาศนียบัตรการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจก นับเป็นรางวัลด้านความยั่งยืนในเรื่องของการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรองว่าโรงงานแห่งนี้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ต้องการบรรลุเป้าหมายสู่การเป็น Go green energy ผู้นำด้านพลังงานทางเลือก มุ่งมั่นการนำเทคโนโลยี มาส่งเสริมใช้พลังงานสะอาด และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายอมรกล่าว

การนำจุดแข็งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสร้างและขยายธุรกิจให้เติบโต ของ EA จะเกิดควบคู่ไปกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Policy) ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังผลักดัน โครงการระยะยาวเพื่อดูแล ป้องกัน และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีการพัฒนามาเป็นลำดับตามที่บริษัทได้ประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจน