GPSC ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้กรอบเอเปค

ผู้ชมทั้งหมด 645 

คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้าร่วมเสวนาในงาน APEC Media Focus (AMF) Group ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Advancing Sustainability Initiatives in the EEC: Achieving a BCG and Net-Zero Carbon Reality” ณ ห้องประชุม ภายในสถาบันวิทยสิริเมธี วังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือของเอเปค โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ที่จะพัฒนาขึ้นในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง โดย GPSC ได้นำเสนอโครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) โดยใช้เทคโนโลยีคัดแยกขยะแปลงเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะ และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืนต่อไป