IRPC คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 1,371 

IRPC คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม  และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” 7 ปีซ้อน        

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบ 2 รางวัล SET Awards ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนต่อไป

โดยสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental , Social and Governance)  และรางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ที่ถือเป็นความสำเร็จของ IRPC ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และมีการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนในประเทศ

นอกจากนี้ IRPC ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 7 ปีซ้อน ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRPC ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

“IRPC ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพิจารณาให้ IRPC ได้รับรางวัลเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาลตลอดมา ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ”