IRPC มอบโดรนเกษตรอัจฉริยะให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี

ผู้ชมทั้งหมด 587 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบ โดรนเกษตรอัจฉริยะ “เจ้าเอี้ยง (Aiang Agriculture Spraying Drone) ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมี คุณสมมาส มิสสิตะ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบให้ บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อนำมาใช้งานในพื้นที่โครงการลำไทรโยงโมเดล และ IRPC Smart Farming เช่น การพ่นปุ๋ยและธาตุอาหารพืช การตรวจสอบพื้นที่ เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรที่เป็นผู้พิการในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การนำเทคโนโลยีมาใช้งาน อีกทั้งยังช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงาน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมการใช้งานและการบังคับโดรนให้แก่ผู้พิการ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และความภาคภูมิใจให้แก่ผู้พิการ และยังเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพ สามารถนำไปดำเนินการตามความพร้อมและความถนัด เพื่อขยายผลให้แต่ละชุมชนเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน