IRPC จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพัฒนาวัสดุสังเคราะห์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้ชมทั้งหมด 258 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “วัสดุสังเคราะห์เพื่อใช้งานทางการแพทย์”ได้แก่ การพัฒนาพอลิเมอร์ย่อยสลายได้เกรดการแพทย์ และการพัฒนาการขึ้นรูปและทดสอบไฮโดรเจลเป็นวัสดุปิดแผล ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการ “อุปกรณ์ทางการแพทย์” ได้แก่ การพัฒนาลิ้นหัวใจพัลโมนิกเทียมแบบใหม่เป็นชิ้นเดียวไม่มีการเย็บ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ทางการแพทย์และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโดยมี คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี  ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี และร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นวัตกรรมวัสดุสังเคราะห์และอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้มีสุขภาพดี ทำให้แพทย์และคนไข้มีทางเลือกในการรักษา ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่ม NEW S Curve และการมุ่งสู่การเป็น MEDICAL Hub รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน