PEA ผนึก 6 หน่วยงาน ลงนาม MOU  “การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง”

ผู้ชมทั้งหมด 337 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” พร้อมกับ หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 6 หน่วยงาน ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคขนส่งของ PEA สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการพัฒนาทักษะและการสร้างจิตสำนึกการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน (ECO Driving) โดยการส่งเสริม ผลักดันให้พนักงานขับขี่รถบรรทุก รถโดยสารมีความรู้และทักษะในการขับขี่รถบรรทุก รถโดยสาร เพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรและการนำระบบ IoT มาใช้ในองค์กร รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทาง และผลสำเร็จของมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งเพื่อเป็นต้นแบบและก่อให้เกิดความแพร่หลายในวงกว้างต่อไป