PTG คว้า2รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชีย

ผู้ชมทั้งหมด 961 

PTG คว้า 2 รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชีย จาก Asia Responsible Enterprise Awards 2021 ในประเภท Responsible Business Leadership และ Social Empowerment  ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้รับมอบ 2 รางวัล ประเภท รางวัลความเป็นผู้นำองค์กร Responsible Business Leadership และรางวัลการสร้างความเข้มแข็งในสังคม Social Empowerment จาก Asia Responsible Enterprise Awards 2021 หรือ AREA 2021 จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชีย ที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นายพิทักษ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ PTG ได้รับมอบ 2 รางวัล จาก AREA 2021 ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia ทั้ง 2 รางวัล ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับ PTG ความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ พันธมิตรต่างๆ คณะผู้บริหาร พนักงานในองค์กร คู่ค้า ชุมชน และประชาชน ที่ผ่านมากว่า 30 ปี  PTG มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม มีความโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยรางวัล Responsible Business Leadership เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้นำทีมีวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร สู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ PTG ที่มีปณิธานการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม มีความโปร่งใส มุ่งเน้นการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับรางวัล Social Empowerment เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัท ที่มีโครงการสร้างความเข้มแข็งในสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินโครงการค่ายอาสา “พีที ทำจริง ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นโครงการหลักของ PTG ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมในพื้นที่ที่ PTG เข้าไปดำเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรม CSR ในด้านการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมได้อยู่ดี มีสุข โดย PTG พร้อมดำเนินกิจกรรม CSR ในด้านต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสืบต่อไป

“ทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับจาก Asia Responsible Enterprise Awards 2021 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันดีของกลุ่มบริษัท PTG ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้เกิดความอย่างยั่งยืนสูงสุด โดยบริษัทฯ เชื่อว่าสังคมที่เข้มแข็ง จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ” นายพิทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ การประกาศรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards หรือ AREA จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 โดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย AREA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรางวัล AREA แบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment) ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People) ด้านสุขภาพ (Health Promotion) ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ด้านความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Leadership) และด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership)