กรมการขนส่งทางบก จับมือสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดโครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน”

ผู้ชมทั้งหมด 360 

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดโครงการ “DLT-ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” เพื่อพัฒนากระบวนการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยนำเนื้อ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ” (Hazard Perception)” เข้าสู่กระบวนการอบรมและทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตระหนักและเพิ่มทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ระบบขอรับใบอนุญาตขับรถ เป็นกระบวนการสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกใช้คัดกรองและสร้างคุณภาพของผู้ขับรถออกสู่สังคม เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนร่วมกันเกิดความปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการคัดกรองนั้นผู้ขับรถต้องมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะขับรถได้อย่างปลอดภัย โดยต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกและมารยาท มีความรู้เรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินและปฐมพยาบาล รวมทั้งต้องมีทักษะในการควบคุมยานพาหนะที่เกิดจากการเรียนและฝึกฝนปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ในปี 2565 กรมการขนส่งทางบกจะการนำเนื้อหาเรื่อง “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” เข้าสู่กระบวนการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในการตัดสินใจและการควบคุมรถที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินในสภาพการจราจรที่มีรูปแบบแตกต่างกัน และฝึกทักษะให้สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ บนถนน สามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงก่อนเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทของประเทศไทย

โดยจะทยอยนำเนื้อหาดังกล่าว ประกอบในกระบวนการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถในปี 2565 นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่ทั้งจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสามารถในการรับรู้ เท่าทันต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถไปใช้ขับรถจริงบนถนน ซึ่งการเพิ่มทักษะใหม่ในการอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถ และยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ 

นอกจากนี้ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมการขนส่งทางบก ยังได้ปรับปรุงระบบขอรับใบอนุญาตขับรถและชำระภาษีรถประจำปี โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์มาอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ยกระดับบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ปัจจุบันประชาชนที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถทางออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ได้แล้ว โดยพบว่าหลังจากเปิดใช้งานระบบออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2563 ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สอบใบอนุญาต มีผู้ใช้บริการอบรมผ่านระบบออนไลน์สะสมทั้งสิ้น 6,224,337 คน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลถึง 5,027,858 คน 

นางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ การปรับปรุง และเพิ่มเนื้อหาในการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” ซึ่งถือเป็นเนื้อหาใหม่ที่จำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจและให้ความรู้กับสมาชิกผู้สื่อข่าวและสำนักข่าว เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นข่าวสารสื่อสารทำความเข้าใจกับภาคสังคมต่อไป

โดยที่ผ่านมาอุบัติเหตุสำคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสะเทือนใจต่อผู้คนในสังคมโดยรวม เช่น กรณีรถบิ๊กไบค์ชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ “หมอกระต่าย” แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียชีวิต ซึ่งทำให้ประเทศไทยสูญเสียบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า สะท้อนให้เห็นว่าสภาพการจราจรในเมืองของไทย จำเป็นต้องเพิ่มองค์ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” เพื่อให้ผู้ขับรถตระหนักและเพิ่มทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยตนเอง