บี.กริม ผนึก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งมอบคุณค่าสู่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

ผู้ชมทั้งหมด 203 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ นำโดย ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) พร้อมสร้างคุณค่าให้กับสังคม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พิธีลงนามจัดขึ้น  ณ อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง 

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ เปิดเผยว่า “บี.กริม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน  บี.กริม เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะหล่อหลอมให้เกิดสังคมแห่งความโอบอ้อมอารี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เติบโตเป็นประชากรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” 

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จะบูรณาการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ จะพิจารณาให้การสนับสนุนทุนทรัพย์หรือการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม โดยทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะนำบุคลากร ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ มาร่วมกับพนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ กิจกรรมจิตอาสา ค่าย การอบรม ฯลฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ล่าสุดบี.กริมได้สนับสนุนโครงการเทคโนโลยีจิตรลดาปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 6 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนให้กับโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17 -25 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บี.กริมยังพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไปเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายพิเศษให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จะให้ความร่วมมือในการประสานงาน จัดหา และนำส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถเชิญคณาจารย์ คณะครูวิชาชีพของสถาบันฯ เพื่อไปเป็นผู้บรรยายหรือวิทยากรพิเศษ ในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว” 

บี.กริม มุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ควบคู่การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 145 ปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่กลุ่มบริษัท บี.กริม และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง