AOTบอร์ดไฟเขียวลงทุน4โครงการ965ล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 933 

AOT บอร์ดเห็นชอบผลการประมูล 4 โครงการมูลค่ารวม 965 ล้านบาทปรับปรุงสนามบิน พร้อมติดตั้งระบบตรวจอุณหภูมิร่างกาย- ความหนาแน่นผู้โดยสารเรียลไทม์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (บอร์ด)  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบผลการประกวดราคาจัดจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยานของ AOT จำนวน 4 โครงการสำคัญ วงเงินงบประมาณรวม 965 ล้านบาท ประกอบด้วย   

1.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟนำจอดเครื่องบิน( Visual Docking Guidance System : VDGS)  และเครือข่ายระบบไฟนำจอดเครื่องบิน วงเงิน 248 ล้านบาท   ผู้ชนะประมูล คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ วิชั่น เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

2.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามและตรวจนับความหน่าแน่นผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ (Real-Time Passenger Tracking and Counting System) วงเงิน 380 ล้านบาท ผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยบอร์ดมอบให้ฝ่ายบริหาร AOT พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ให้สามารถทำงานควบคู่ หรือเชื่อมโยงกับระบบการแจ้งเตือน การเฝ้าระวังและติดตามโรคโควิด-19 ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่าอาศยานให้สอดคล้องกับงานด้านสาธารณสุขของประเทศ

3.โครงการเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร Body scanner ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน 255 ล้านบาท ผู้ชนะประมูลคือ บริษัท เอ็ม.ไอ.ที.โซลูชั่น จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยบอร์ดเห็นควรให้ฝ่ายบริหารเจรจาต่อรองราคาค่าเช่าให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของเครื่องเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร

4.โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องเอ็กซ์เรย์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่จะถือขึ้นเครื่องบิน (Carry on Baggage X-Ray  ) แบบ CT  ณ อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ วงเงิน 81.8  ล้านบาท  ผู้ชนะประมูลคือ บริษัท แอโร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  โดยมีระยะเวลาการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2 ปี 11 เดือน เริ่มตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2566