GPSCประชุมผู้ถือหุ้นปี64ตอบโจทย์แนวปฏิบัติการจัดประชุมอย่างยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 978 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้จัดประชุมตามแนวปฏิบัติ “การจัดงานอย่างยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) 2,820.38 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงลดการใช้กระดาษและพลาสติก โดยจัดให้มีการแยกประเภทขยะ สำหรับขยะพลาสติกจะถูกนำส่งไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง หรือ Refuse Derived Fuel (RDF) ของบริษัทฯ ต่อไป